Pracovní smlouvy – Dejte si pozor, jakou uzavíráte

Pracovní smlouvy představují nedílnou součást našeho pracovního života. Dokumenty, které se řídí podle pracovního práva a mohou ovlivňovat i řadu dalších věcí. Například schvalovací proces hypotéky, u něhož je přihlíženo k tomu, jakou máte uzavřenou pracovní smlouvu. V tomto ohledu se nabízí odlišné možnosti.

  • Pracovní smlouva
  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti

Platné pracovní smlouvy samozřejmě musí obsahovat všechny potřebné náležitosti a informace. Pokud nemáte představu, s jakými smlouvami se můžete setkat a co v nich má být uvedeno, začtěte se do následujících řádků.

Základní informace

Na úvod všeho bychom měli uvést, že pracovní smlouvy jsou řízeny zákoníkem práce. Ten mimochodem definuje požadavky na uzavřenou pracovní smlouvu, ať už jde o formální náležitosti nebo samotný obsah. Pojďme se nejprve věnovat tomu zcela základnímu.

PředmětInformace
Zákoník práceč. 262/2006 Sb.
Forma smlouvyPísemná
VýznamDohoda mezi dvěma stranami
Práce bez smlouvyNelegální
Základní informace pojednávající o pracovních smlouvách.

Bez řádné pracovní smlouvy byste neměli vykonávat žádnou pracovní činnost, za níž berete finanční odměnu. V opačném případě hrozí problémy nejenom Vám, ale také Vašemu potenciálnímu zaměstnavateli. Inspektorát práce může udělit pokutu ve výši až 10 milionů korun českých.

Pracovní smlouvy – Definice

Samotná pracovní smlouva definuje pracovní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Řídí se již zmíněným zákoníkem práce, musí být uzavřena písemně a řádně podepsána. Platná je totiž až po podpisu oběma stranami.

Pracovní smlouvy jsou obvykle vyhotoveny ve třech stejnopisech. Jednu dostane zaměstnanec, druhou zaměstnavatel a třetí Okresní správa sociálního zabezpečení.

Petr J., personalista.

Na straně zaměstnavatele podepisuje pracovní smlouvu obvykle osoba oprávněná jednat za zaměstnavatele. To znamená, že disponuje plnou mocí z pohledu pracovněprávních záležitostí. Pojďme se tedy na formy pracovních smluv podívat pěkně pod drobnohledem.

Nový zaměstnanec uzavřel pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem.

Pracovní smlouvy na dobu určitou a neurčitou

Nejprve se zaměříme na klasické pracovní smlouvy, které mohou nabývat odlišných podob z pohledu délky platnosti. Smlouvu na hlavní pracovní poměr lze uzavřít na dvě odlišná období. Zároveň byste měli vědět, jakou zkratkou se takový pracovní poměr značí.

  • Zkratka HPP
  • Smlouva na dobu určitou
  • Smlouva na dobu neurčitou

Pracovní smlouva na HPP má pochopitelně své výhody, ať už jde o plnohodnotnou nemocenskou, dovolenou a jiné benefity. Součástí pracovní smlouvy bývá také výpovědní lhůta v trvání dvou měsíců a podobné náležitosti.

Co musí obsahovat pracovní smlouvy?

U tohoto typu pracovního poměru, potažmo smlouvy je zapotřebí dbát na to, co všechno je součástí obsahu. Pracovní smlouva musí obsahovat jisté věci dle zákoníku práce, jinak se stává neplatnou. Bližší detaily můžete vyčíst z níže uvedené tabulky.

PředmětInformace
Druh práceVykonávaná činnost
MístoMísto výkonu práce
Vznik pracovního poměruDen nástupu do práce
Stvrzení oběma stranamiPodpisy
Informace, které by měla obsahovat pracovní smlouva.

Pokud pracovní smlouvy obsahují minimálně tyto náležitosti, stávají se platnými po jejich podpisu zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Délka platnosti pracovní smlouvy

Jak již padla zmínka, součástí smlouvy je také uvedení časového úseku, na kdy je práce sjednávána. Pokud jde o smlouvu na dobu určitou, lze ji uzavřít v maximální délce trvání tři roky. Smlouva na dobu neurčitou není nikterak omezena, a proto se pro zaměstnance stává tou nejvýhodnější.

Pracovní smlouvu na dobu určitou lze prodloužit maximálně třikrát. Tzn. třikrát tři roky, tedy na devět let.

Karel S., personalista.

Součástí pracovní smlouvy je i informace týkající se pracovní doby. Dále to musí být mzda, respektive odměna za odvedenou práci. Ta se například ve státní správě řídí platovými tabulkami. Součástí smlouvy mohou být také odměny, datum výplaty, popřípadě informace týkající se toho, zda jde o pracovní smlouvu na částečný úvazek.  Při uzavírání smlouvy navíc nemusíte spolupracovat přímo se zaměstnavatelem, ale s personální agenturou, která ho zastupuje.

Podepisování pracovní smlouvy se všemi příslušnými dodatky.

Dohoda o provedení práce

Pracovní smlouvy mají pochopitelně i jisté odnože. Na mysli máme pracovní dohody nabývající rozdílných forem. Ve své podstatě se jedná o pracovní smlouvu, která se však týká trochu odlišného pracovního poměru. I dohoda o provedení práce má své náležitosti.

  • Uvedení druhu práce
  • Hodinová odměna
  • Doba sjednání

Dohoda o provedení práce je známá a prezentována pod zkratkou DPP. Tento typ pracovní smlouvy je podepisován a stvrzen v okamžiku, kdy Vámi vykonávaná práce nepřesáhne 300 hodin v daném kalendářním roce. Tento údaj se týká pouze jednoho zaměstnavatele.

Dohoda o pracovní činnosti

Další formou pracovní smlouvy je dohoda o pracovní činnosti. Také tento typ dohody má jistá pravidla a musí splňovat určité podmínky. Pokud Vás zajímá, jak je to s dohodou o pracovní činnosti, začtěte se do níže uvedené tabulky.

PředmětInformace
ZkratkaDPČ
Maximální pracovní doba20 hodin týdně
Omezení pracovní dobyU jednoho zaměstnavatele
Délka pracovní dobyNa dobu určitou a neurčitou
Jak je to s dohodou o pracovní činnosti?

V případě dohody o pracovní činnosti je zároveň stanoven limit, nad který za Vás zaměstnavatel musí odvádět zdravotní a sociální pojištění. Jeho výše se může průběžně měnit.

Pracovní smlouvy v detailech

Ještě zůstaneme u pracovních smluv v podobě výše uvedených dohod a zmíníme se o dalších podstatných věcech. Například u dohody o provedení práce je odváděna a hrazena daň 15 % z výdělku. Tu odvádí a platí zaměstnavatel. Při měsíční odměně nižší jak 10 000 Kč pak za Vás nemusí platit zdravotní a sociální pojištění. Při vyšších částkách je tomu naopak.

Jak u DPP, tak u DPČ nemá zaměstnanec nárok na žádnou dovolenou. Tak alespoň praví zákon.

Milan I., personalista.

V případě dohody o pracovní činnosti nepočítejte ani s nárokem na odměnu a přesčasy, odstupné a podobné věci, které řeší plnohodnotné pracovní smlouvy. Oba typy dohod končí buď po uplynutí dohodnuté doby, po vykonání práce nebo po písemné výpovědi.

Pracovní smlouva ležící na stole je připravena k podpisu.

Pracovní smlouvy a další informace

Když se řekne pojem pracovní smlouvy, je to jedno velké a nekončící téma, o tom není žádných pochyb. Vedle pracovních smluv jsou tu již zmiňované pracovní úvazky, pracovní poměry a mnohé jiné. Zmiňované dohody lze s naprostou jistotou zařadit do kategorie brigády. Pro zajímavost byste měli vědět také to, že dřívější význam pracovní smlouvy byl trochu odlišný a představoval spíše smlouvu služební, popřípadě smlouvu o dílo.

Pracovní smlouvy v otázkách a odpovědích

Pojďte s námi poznat pracovní smlouvy do úplného detailu. Máme tu pro Vás několik otázek a odpovědí, z nichž vyčtete spoustu zajímavého. Rozhodně prohloubí Vaše znalosti o pracovních smlouvách.

Co je to poloviční úvazek?

Poloviční úvazek má sám o sobě jasně vypovídající název. Pracujete pouze polovinu času pracovního týdne. Místo 40 hodin je to 20 hodin, tzn. například čtyři hodiny denně pět dnů v týdnu.

Co si představit pod výrazem pružná pracovní doba?

Ve své podstatě máte volnější ruku v rámci začátku a konce pracovní doby. Zaměstnavatel obvykle stanoví pružný časový úsek, kdy můžete do práce přijít, a naopak kdy z ní odejít.

Co v sobě ukrývá výraz homeoffice?

Jedná se o práci z domova, na kterou mimochodem myslí i sám zákoník práce.

Jaký je význam slovního spojení stlačený pracovní týden?

Pokud pracujete pět dní v týdnu a osm hodin denně, pak stlačený týden vypadá následovně. Je to práce na čtyři dny v týdnu po deseti hodinách denně.

Jak funguje sdílené pracovní místo?

Takové pracovní místo sdílí více zaměstnanců naráz. Ty se mohou střídat na poloviční úvazek například na recepci.

Nepodceňujte důležitost pracovních smluv

Každý si po přečtení tohoto článku jistě udělal správné mínění o tom, že pracovní smlouvy jsou v běžném a pracovním životě hodně důležité. Proto je za žádných okolností nepodceňujte a respektujte jejich obsah. Každý typ smlouvy či dohody má své výhody a nevýhody, s nimiž je zapotřebí počítat. Zároveň nemůžete žádat více nad rámek konkrétní smlouvy a dohody. Při podpisu a stvrzení pracovní smlouvy vždy myslete na to, že co je psáno, to je dáno. V případě jakýchkoliv problémů se budete vždy odkazovat na konkrétní a Vámi podepsanou pracovní smlouvu.

Publikováno: 27. 03. 2023 / Aktualizováno: 30. 08. 2023

Kategorie: Ekonomika

Autor: DanielJurek

Tagy: dohoda | dohoda o pracovní činnosti | dohoda o provedení práce | dpč | dpp | hpp | pracovní smlouva | pracovní smlouvy | zaměstnanec | zaměstnavatel