Skonto: Jak ušetřit tisíce?

Skonto

Co je skonto?

Skonto je finanční termín, který označuje slevu z ceny, kterou poskytuje prodávající kupujícímu za včasnou platbu faktury. Jinými slovy, pokud kupující uhradí fakturu do data splatnosti uvedeného na faktuře se skontem, má nárok na slevu z ceny. Výše skonta se uvádí v procentech z ceny a je uvedena na faktuře.

Skonto je běžnou obchodní praxí, která má pro obě strany výhody. Pro prodávajícího znamená skonto rychlejší příjem peněz a snížení rizika nezaplacení faktury. Kupující zase získává možnost snížit své náklady.

Pro ilustraci si představme, že firma A prodává zboží firmě B za 10 000 Kč s platební lhůtou 30 dní a skontem 2 % při platbě do 10 dnů. Pokud firma B uhradí fakturu do 10 dnů, získá slevu 200 Kč (2 % z 10 000 Kč) a zaplatí pouze 9 800 Kč. Pokud ale firma B nevyužije skonta a zaplatí fakturu až 30. den, bude muset uhradit plnou částku 10 000 Kč.

Je důležité si uvědomit, že skonto je dobrovolné a záleží pouze na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Není-li skonto na faktuře výslovně uvedeno, kupující na něj nemá nárok.

Výhody skonta

Sleva na ceně zboží nebo služby, to je lákadlo, které potěší nejednoho z nás. A přesně to skonto nabízí. Prodejce nám zkrátka odpustí část dlužné částky, pokud mu zaplatíme dříve, než je uvedeno v původní faktuře. Prodejce tak má jistotu rychlejší platby a uvolnění finančních prostředků, které může dále investovat. My, jako kupující, zase ušetříme a můžeme volné peníze využít jinak, například jejich investováním. Skonto se obvykle pohybuje v jednotkách procent, ale i zdánlivě malá sleva se může v konečném důsledku pěkně nasčítat, obzvlášť u větších obchodů. Než se ale pro skonto nadchneme, je důležité si ověřit podmínky jeho uplatnění. Ty se můžou lišit v závislosti na prodejci, výši faktury nebo třeba na typu zboží. Vždy je proto dobré si předem prostudovat obchodní podmínky nebo se na detaily skonta informovat přímo u prodejce.

Nevýhody skonta

Sleva na ceně, to je lákavé. Ale pozor, skonta má i své stinné stránky. Prodejci se sice může zdát, že skonto je skvělý nástroj, jak urychlit platby a zlepšit cash flow, ale není to vždycky tak růžové. Zaprvé, poskytování skonta snižuje zisk z prodeje. Pokud je marže nízká, může být dopad na ziskovost citelný. Zadruhé, skonto může vést k nerovnováze v cash flow. Pokud velká část odběratelů využije skonta a zaplatí dříve, může to krátkodozřejmě způsobit nedostatek finančních prostředků. To platí zejména pro firmy s dlouhým výrobním cyklem nebo s vysokými vstupními náklady. Navíc, časté poskytování skonta může vést k tomu, že odběratelé budou s platbami záměrně otálet a spoléhat na slevu. To může narušit finanční plánování a zkomplikovat předvídání příjmů. Je také důležité zmínit, že skonto může vytvářet tlak na dodavatele, aby i oni poskytovali slevy. To může vést k řetězové reakci a celkově nižším maržím v celém dodavatelském řetězci.

skonto

Výpočet skonta

Skonto představuje finanční slevu, kterou dodavatel poskytuje odběrateli za včasnou úhradu faktury. Jde o efektivní nástroj pro řízení cash flow a optimalizaci platebních podmínek. Výpočet skonta je poměrně jednoduchý. Základní vzorec pro výpočet skonta zní: Skonto = Fakturovaná částka × Sazba skonta. Sazba skonta se obvykle uvádí v procentech a je uvedena na faktuře. Například, pokud je fakturovaná částka 10 000 Kč a sazba skonta je 2 %, pak skonto činí 200 Kč (10 000 Kč × 0,02). Odběratel pak zaplatí pouze 9 800 Kč (10 000 Kč - 200 Kč). Využívání skonta přináší řadu výhod jak pro dodavatele, tak pro odběratele. Dodavatelé motivují odběratele k rychlejším platbám, čímž si zlepšují cash flow a snižují riziko nezaplacení. Odběratelé naopak získávají finanční úsporu a možnost lépe plánovat své výdaje. Je důležité si uvědomit, že skonto je dobrovolné a jeho poskytnutí závisí na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem.

Skonto v praxi

Skonto v praxi představuje mocný nástroj pro firmy, které chtějí optimalizovat svůj cash flow a zlepšit vztahy s dodavateli. Využitím skonta, tedy slevy za dřívější úhradu faktury, získává odběratel finanční výhodu, zatímco dodavatel urychluje tok peněz ve svém podnikání. Pro odběratele znamená skonto snížení nákladů a uvolnění finančních prostředků, které může využít jinde. Dodavatelům zase skonto umožňuje efektivněji řídit své finance, snižuje riziko nezaplacení a posiluje loajalitu odběratelů.

Pro obě strany je důležité pečlivě zvážit podmínky skonta. Dodavatel by měl nastavit výši a lhůtu skonta tak, aby pro něj byla finančně výhodná a motivovala odběratele k včasné platbě. Odběratel by si měl propočítat, zda je pro něj skonto skutečně výhodné, a zohlednit ho při svém finančním plánování. Využívání skonta je běžnou praxí v mnoha odvětvích a představuje win-win situaci pro obě strany obchodního vztahu.

Skonto je jako sůl v jídle - v malém množství dodává chuť, ale ve velkém může zkazit celý pokrm.

Božena Němcová

Účetní zachycení skonta

Skonto představuje finanční bonus, který dodavatel poskytuje odběrateli za včasnou úhradu faktury. Z účetního hlediska se skonto zachycuje odlišně na straně dodavatele a odběratele. Dodavatel poskytnuté skonto účtuje jako provozní náklad, konkrétně jako finanční náklad. Základ daně z příjmů se o poskytnuté skonto snižuje. Odběratel zaúčtuje obdržené skonto jako provozní výnos, a to jako finanční výnos. Obdržené skonto snižuje základ daně z příjmů. Pro správné účetní zachycení skonta je důležité sledovat termíny splatnosti faktur a uplatňovat skonto v souladu se smluvními podmínkami. V praxi se můžeme setkat s různými druhy skonta, například za okamžitou platbu, platbu do určitého data nebo za platbu v hotovosti. Účetní zachycení skonta se může lišit v závislosti na konkrétním druhu skonta. Důležité je vždy postupovat v souladu s platnou legislativou a účetními standardy.

skonto

Skonto vs. jiné slevy

Skonto představuje finanční bonus, který dodavatel nabízí odběrateli za včasnou úhradu faktury. Typicky se jedná o procento z celkové částky faktury, které si odběratel může odečíst, pokud fakturu uhradí do stanoveného data splatnosti. Například, pokud je na faktuře uvedeno "2 % skonto při platbě do 10 dnů", odběratel si může odečíst 2 % z celkové částky, pokud fakturu uhradí do 10 dnů od data vystavení. Na rozdíl od skonta, jiné slevy, jako jsou množové slevy nebo obchodní slevy, se neváží na termín splatnosti. Množstevní slevy se poskytují při odběru většího množství zboží nebo služeb, zatímco obchodní slevy jsou individuálně sjnané mezi dodavatelem a odběratelem. Tyto slevy se obvykle odečítají z ceny zboží nebo služeb ještě před vystavením faktury.

Z pohledu dodavatele představuje skonto nástroj, jak urychlit tok peněz a snížit riziko pozdních plateb. Pro odběratele pak skonto znamená možnost snížit náklady na pořízené zboží nebo služby. Využívání skonta je oboustranně výhodné a podporuje zdravé obchodní vztahy.

Tipy pro využití skonta

Sconto, neboli sleva za rychlou platbu, je skvělý nástroj, jak ušetřit peníze a zlepšit cash flow vaší firmy. Abyste z něj vytěžili maximum, je dobré dodržovat pár tipů. Vždy si pečlivě prostudujte fakturu a podmínky pro získání skonta. Nezapomeňte, že skonto je obvykle vázáno na krátkou dobu splatnosti, proto mějte přehled o svých financích a platbách. Pokud máte dostatek volných prostředků, využijte skonta vždy, když je to možné. Ušetřené peníze můžete následně investovat nebo použít na rozvoj vašeho podnikání. Sconto může být výhodné i pro vaše dodavatele, jelikož urychluje tok peněz v jejich firmě. Dobré vztahy s dodavateli jsou klíčové, proto se nebojte s nimi o skonto aktivně jednat a domluvit si pro vás výhodné podmínky. Pamatujte, že skonto není samozřejmostí a ne každý dodavatel ho nabízí.

skonto
Srovnání Skonta a Slevy
Vlastnost Skonto Sleva
Důvod poskytnutí Platba faktury v kratším termínu Za větší objem zboží, věrnostní program, atd.
Výše Obvykle 1-3% z ceny Může být různá, i více než 10%
Kdy se uplatňuje Při platbě faktury Při vystavení faktury nebo dodatečně
Dopad na DPH Snižuje základ daně pro DPH Může snižovat základ daně pro DPH (závisí na typu slevy)

Skonto a cash flow

Skonto představuje finanční bonus, který dodavatel nabízí odběrateli za včasnou úhradu faktury. Jde o formu obchodní slevy, která motivuje k rychlejšímu zaplacení a zefektivňuje cash flow obou stran. Pro odběratele znamená skonto snížení nákladů a uvolnění finančních prostředků. Dodavatel zase získává jistotu včasné platby a snižuje riziko pozdních úhrad.

Výše skonta se obvykle pohybuje v jednotkách procent z celkové ceny a je uvedena na fakturách. Typická nabídka skonta může vypadat například takto: "2 % skonto při platbě do 10 dnů, splatnost faktury 30 dnů". To znamená, že odběratel může odečíst 2 % z ceny faktury, pokud ji uhradí do 10 dnů od data vystavení. V opačném případě platí plnou cenu a má na úhradu 30 dnů.

Využívání skonta má pozitivní vliv na cash flow, tedy na tok peněz ve firmě. Pro odběratele znamená úspora nákladů a uvolnění finančních prostředků, které může využít jinde. Dodavatel zase získává rychlejší přístup k financím, což mu umožňuje lépe plánovat a investovat. Využívání skonta je tak výhodné pro obě strany obchodního vztahu.

Skonto v době inflace

Vysoká inflace, se kterou se v současnosti potýkáme, s sebou přináší řadu ekonomických nejistot. Pro firmy je v tomto období klíčové efektivní řízení cash flow, tedy hotovosti. A právě zde hraje důležitou roli skonto. Skonto představuje finanční bonus, který dodavatel poskytuje odběrateli za včasnou úhradu faktury. Pro odběratele je to možnost, jak snížit své náklady, pro dodavatele pak způsob, jak urychlit tok peněz ve firmě. V době vysoké inflace je skonto ještě atraktivnější. Peníze ztrácejí na hodnotě, proto je výhodné mít je k dispozici co nejdříve. Dodavatelé si uvědomují, že včasná platba je pro odběratele cennější, a proto jsou ochotni nabízet vyšší skonta. Odběratelé by naopak měli zvážit, zda se jim vyplatí skonto využít, i když to znamená sáhnout do finančních rezerv.

skonto

Publikováno: 30. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: DanielJurek

Tagy: skonto | finanční termín